મુખપૃષ્ઠશાખાઓસમાજ કલ્યાણ શાખા સહાયની માહીતી

સહાયની માહીતી

આરોગ્‍ય અને ગૃહ નિર્માણની યોજના

બી.સી.કે. ૪૭, ૭૪ મફત તબીબી સહાય
અનુસૂચિત જાતિમા જે કુટુંબની વાર્ષિક આવક રૂ!. ૪૭૦૦૦/- સુધીની હોય તેવા કુટુંબના દર્દીઓને મફત તબીબી સહાય યોજના હેઠળ ખોરાકી પેટે ટીબીના દર્દીને માસિક રૂ!.૫૦૦/- લેખે દર્દ મટે નહી ત્‍યા સુધી સહાય ચુકવવામાં આવે છે. મફત તબીબી સહાય કેન્‍સર સહાયઃ

માસિક રૂ!. ૧૦૦૦/- લેખે દર્દ મટે ત્‍યા સુધી
અનુસૂચિત જાતિમા જે કુટુંબની વાર્ષિક આવક રૂ!. ૪૭૦૦૦/- સુધીની હોય તેવા કુટુંબના દર્દીઓને મફત તબીબી સહાય યોજના હેઠળ ખોરાકી પેટે કેન્‍સરના દર્દીને માસિક રૂ!.૧૦૦૦/- લેખે દર્દ મટે નહી ત્‍યા સુધી સહાય ચુકવવામાં આવે છે.

મફત તબીબી સહાય રકતપીત સહાયઃ - માસિક રૂ!. ૮૦૦/- લેખે દર્દ મટે ત્‍યા સુધી.
અનુસૂચિત જાતિમા જે કુટુંબની વાર્ષિક આવક રૂ!. ૨૭૦૦૦/- સુધીની હોય તેવા કુટુંબના દર્દીઓને મફત તબીબી સહાય યોજના હેઠળ ખોરાકી પેટે રકતપિતના દર્દીને માસિક રૂ!.૮૦૦/- લેખે દર્દ મટે નહી ત્‍યા સુધી સહાય ચુકવવામાં આવે છે.

મફત તબીબી સહાય રકતપીત સહાયઃ - માસિક રૂ!. ૮૦૦/- લેખે દર્દ મટે ત્‍યા સુધી

.અનુસૂચિત જાતિમા જે કુટુંબની વાર્ષિક આવક રૂ!. ૪૭૦૦૦/- સુધીની હોય તેવા કુટુંબના દર્દીઓને મફત તબીબી સહાય યોજના હેઠળ ખોરાકી પેટે રકતપિતના દર્દીને માસિક રૂ!.૮૦૦/- લેખે દર્દ મટે નહી ત્‍યા સુધી સહાય ચુકવવામાં આવે છે.


મફત તબીબી સહાય એચ.આઇ.વી. (એઇડસ) સહાયઃ -
રૂ!. પ૦૦/-અનુસૂચિત જાતિમા જે કુટુંબની વાર્ષિક આવક રૂ!. ૪૭૦૦૦/- સુધીની હોય તેવા કુટુંબના દર્દીઓને મફત તબીબી સહાય યોજના હેઠળ ખોરાકી પેટે એચ.આઇ.વી. (એઇડસ)ના દર્દીને માસિક રૂ!.૫૦૦/- લેખે દર્દ મટે નહી ત્‍યા સુધી સહાય ચુકવવામાં આવે છે.

ડો.આંબેડકર આવાસ યોજના સહાયઃ
રૂ!. ૭૦૦૦૦ /-અનુ.સુચિત જાતિ ના કુટુંબો જેઓ બી.પી.એલ કુટુંબ તરીકે ૨૧ થી ૨૮ ના સ્‍કોરમાં નોંધાયલ છે. અને રહેવા માટે મકાન ધરાવતા ન હોય અને ખુલ્‍લો પ્‍લોટ ધરાવતા હોય અન્‍ય સરકારી એજન્‍સી દવારા મકાન સહાય મેળવેલ ન હોય તેવા કુટુંબોને ડો.આંબેડકર આવાસ યોજના હેઠળ મકાન બનાવવા માટે મકાનસહાય મળવા પાત્ર છે.

કુંવરબાઇનું મામેરૂ યોજના સહાયઃ -

રૂ!. ૧૦૦૦૦/-અનુસૂચિત જાતિના જે કુટુંબોની વાર્ષિક આવક રૂ. ૪૭૦૦૦/- સુધીની હોય તેવા કુટુંબની પુખ્‍ત વયની બે કન્‍યાને લગ્‍ન પ્રસંગે કુવરબાઇનું મામેરૂ યોજનામાં સહાય મળવા પાત્ર છે. સહાય રૂ!.૧૦૦૦૦/- કન્‍યાને ચેક/ડ્રાફથી ચુકવવામાં આવે છે.


બી.સી.કે..૬ર સત્યવાદી રાજા હરીશચંદ્ર મરણોતર સહાય યોજના

અનુસૂચિત જાતિના જે કુટુંબની વાર્ષિક આવક રૂ!.૪૭૦૦૦/- થી વધુ ન હોય તેવા કુટુંબના સભ્યના મુત્યુપ્રસંગે અત્યેષ્ઠી મરણોતરક્રિયા માટે અર્થાત હસ્તકાઠીનાં ખર્ચને પહોંચી વળવા માટે રૂ!.પ૦૦૦ /- નાણાકીય સહાય આપવામાં આવે છે.(આ સહાય મેળવવા માટે છ માસની અંદર અરજી રજુ કરવાની રહેશે.)

બી.સી.કે. પ૮ સમાજ શિક્ષણ શિબીર

અનુસુચિત જાતિના લોકોને સામાજિક ન્‍યાય અધિકાર મળી રહે તે અંગે માર્ગદર્શન આપવા માટે શિક્ષણ શિબીર ની યોજના માટે સહાય

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 15/3/2018

વપરાશકર્તાઓ : 514536