મુખપૃષ્ઠશાખાઓ સમાજ કલ્‍યાણ શાખા પ્રસ્તાવના

પ્રસ્તાવના

સામાજિક ન્યાય અને અધિકારીતા વિભાગ દ્વારા અનુસુચિત જાતિઓના સામાજિક શૈક્ષણિક અને આર્થિક ઉત્કર્ષ માટે ચાલતી યોજનાઓ પૈકી જિલ્લા પંચાયતની સમાજ કલ્યાણ શાખામાં નીચે મુજબની યોજનાઓ કાર્યરત છે. આમ રાજય સરકારશ્રીએ અનુ.જાતિના છેવાડાના માનવીની ચિંતા કરી તેમનો સતત વિકાસ થાય તે માટેની યોજનાઓ અમલમાં મુકેલ છે. જે સરાહનીય છે.

શૈક્ષણિક યોજનાઓ

પ્રિ.એસ.એસ.સી શિષ્યવૃત્તિ (ધો.૧ થી ૮)

ભારત સરકારની પ્રિ.મેટ્રીક શિષ્યવૃત્તિ (ધો. ૯ થી ૧૦)

અસ્વછ વ્યવસાયમાં રોકાયેલ વાલીઓના બાળકોને મુનીમહેતરાજ શિષ્યવૃત્તિ.

સરસ્વતી સાધના યોજના (સાયકલ ધો.૯ માં અભ્યાસ કરતી કન્યાઓને સાયકલ)

બે જોડી ગણવેશ માટે સહાય (ધો. ૧ થી ૮)

અનુ.જાતિ પૈકી અતિપછાત જાતિઓને ખાસ પ્રોત્સાહક શિષ્યવૃત્તિ

શૈક્ષણિક વિકાસ માટે નિવાસી સગવડો

સુબેદાર રામજી આંબેડકર ગ્રા.ઈ.એ.છાત્રાલયો

આર્થિક ઉત્કર્ષની યોજનાઓ

કુંવરબાઇ મામેરું યોજના

માઇ રમાબાઇ સાત ફેરા સમૂહ લગ્ન યોજના

ગૃહ નિર્માણ અને અન્ય યોજનાઓ

ડૉ.આંબેડકર આવાસ યોજના

સત્યવાદી રાજા હરિશચંદ્ર મરણોત્તર સહાય

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 25/3/2019

વપરાશકર્તાઓ : 586183