મુખપૃષ્ઠશાખાઓસમાજ કલ્યાણ શાખા શાખાની કામગીરી

શાખાની કામગીરી

સમાજકલ્યાણ શાખા સામાજિક ન્યાય અને અધિકારીતા વિભાગ હેઠળ ચાલતી યોજનાઓ પૈકી નીચે મુજબની અનુ.જાતિને લગતી યોજનાઓનું અમલીકરણ કરવામાં આવે છે.
જાતિના દાખલા તથા ફ્રીશીપ કાર્ડ કાઢી આપવાની કામગીરી
શિષ્યવૃતિ આપવાની યોજનાની કામગીરી
તબીબી સહાય યોજનાની કામગીરી
ડો .બાબા સાહેબ આંબેડકર મકાન સહાય યોજનાની કામગીરી
અંત્યેષ્ઠી સહાય યોજનાની કામગીરી
કુંવરબાઇનું મામેરૂ સહાય યોજનાની કામગીરી
સાતફેરા સમૂહ લગ્ન યોજનાની કામગીરી
સરસ્વતી સાધના સાયકલ સહાય યોજનાની કામગીરી
છાત્રાલય યોજનાની કામગીરી

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 7/11/2017

વપરાશકર્તાઓ : 504199