મુખપૃષ્ઠશાખાઓસંકલિત બાળવિકાસ શાખાઆંગણવાડી

આંગણવાડી

કુલ ધટકો  કુલ આંગણવાડી વર્કરની સંખ્યા  કુલ આંગણવાડી હેલ્પરની સંખ્યા 
૧૫ ૨૧૫૭ ૨૧૭૨
કાર્યાન્વીત આંગણ વાડીની સંખ્યા
ક્રમ  ધટકનું નામ  કાર્યાન્વીત આંગણવાડીની સંખ્યા 
1 છોટાઉદેપુર  ૧૭૯
નસવાડી  ૧૩૮
કવાંટ  ૧૬૪
જેતપુર-પાવી  ૨૦૨
ડભોઇ  ૧૮૮
શિનોર  ૮૩
સંખેડા  ૧૦૦
વડોદરા-ગ્રામ્ય-૧  ૧૨૨
કરજણ  ૧૨૩
૧૦ સાવલી  ૨૦૫
૧૧ પાદરા  ૨૧૮
૧૨ વાધોડીયા  ૧૧૬
૧૩ વડોદરા-ગ્રામ્ય-૨  ૧૨૦
૧૪ વડોદરા-અ-૧  ૧૭૭
૧૫ વડોદરા-અ-૨  ૧૨૦
  કુલ  ૨૨૫૫
 
આગળ જુઓ

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 25/3/2019

વપરાશકર્તાઓ : 586284