મુખપૃષ્ઠશાખાઓસિંચાઇ શાખાચેકડેમ

ચેકડેમ

 
હાલમાં જિલ્લામાં ૪૭૪ ચેકડેમ છે. જે ધ્વારા ૩૩૩૩ હેકટરમાં પિયત થાય છે.
 
અ.નં તાલુકાનું નામ ચેકડેમની સંખ્યાં લાભ મળવાપાત્ર જમીન હેકટરમાં
છોટાઉદેપુર ૯૦ ૪૫૦
કરજણ
ડભોઇ ૧૧ ૨૭૮
જેતપુર-પાવી ૧૧૯ ૫૬૨
પાદરા
સાવલી ૪૩ ૩૮૨
સંખેડા ૭૧ ૪૦૧
વડોદરા ૧૪ ૭૫
વાધોડીયા ૩૪ ૪૧૧
૧૦ ક્વાંટ ૯૪ ૫૨૫
૧૧ નસવાડી ૭૧ ૩૬૯
કુલ ૫૪૮ ૩૩૩૩
 
 

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 15/3/2018

વપરાશકર્તાઓ : 514574