મુખપૃષ્ઠશાખાઓસિંચાઇ શાખાચેકડેમ

ચેકડેમ

હાલમાં જિલ્લામાં ૧૦૩ ચેકડેમ છે. જે ધ્વારા ૧૧૫૨ હેકટરમાં પિયત થાય છે.
અ.નંતાલુકાનું નામચેકડેમની સંખ્યાંલાભ મળવાપાત્ર જમીન હેકટરમાં
કરજણ
ડભોઇ૧૧૨૭૮
પાદરા
સાવલી૪૩૩૮૨
વડોદરા૧૪૭૫
વાધોડીયા૩૩૪૧૭
કુલ૧૦૨૧૧૫૨

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 18/12/2018

વપરાશકર્તાઓ : 562868