મુખપૃષ્ઠશાખાઓસિંચાઇ શાખાપ્રસ્તાવના

પ્રસ્તાવના

 
  જીલ્‍લા પંચાયત તળે સિંચાઇ વિભાગ કાયૅરત છે. જીલ્‍લા પંચાયત વડોદરા હેઠળ સિંચાઇની કામગીરી માટે એક વિભાગીય કચેરી તેમજ પાંચ પેટા વિભાગીય કચેરીઓ મંજુર થયેલ છે.
 
 

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 15/3/2018

વપરાશકર્તાઓ : 514926