મુખપૃષ્ઠ શાખાઓ સિંચાઇ શાખાસંપર્ક ની માહિતી

સંપર્કની માહિતી


અધિકારીશ્રીની સંપર્ક માહિતી
અ.નં. અધિકારીનું નામ હોદો સરનામું ફોન નંબર (ઓ) ઇ-મેલ
(૧) શ્રી વાય. એમ. પટેલ કાયૅપાલક ઇજનેર (સિંચાઇ) (હ) જિલ્લા પંચાયત-વડોદરા ૦ર૬૫ -૨૪૩૧૦૭૫ Exeiri-ddo-vad@gujarat.gov.in


છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 15/3/2018

વપરાશકર્તાઓ : 514567