મુખપૃષ્ઠ શાખાઓ સિંચાઇ શાખાસંપર્ક ની માહિતી

સંપર્કની માહિતી


અધિકારીશ્રીની સંપર્ક માહિતી
અ.નં.અધિકારીનું નામ હોદોસરનામુંફોન નંબર (ઓ)ઇ-મેલ
(૧) શ્રી વી.ડી.ગોરકાયૅપાલક ઇજનેર (સિંચાઇ) (હ)જિલ્લા પંચાયત-વડોદરા ૦ર૬૫ -૨૪૩૧૦૭૫Exeiri-ddo-vad@gujarat.gov.in


છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 25/3/2019

વપરાશકર્તાઓ : 586176