મુખપૃષ્ઠશાખાઓશિક્ષણ શાખાપ્રસ્તાવના

પ્રસ્તાવના

 
  વડોદરા જિલ્‍લા પંચાયત શિક્ષણ શાખાના વડા જિલ્‍લા પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારીશ્રી છે. તેઓ દ્વારા પ્રાથમિક શિક્ષકોની કામગીરી ઉપર સંચાલન કરવામાં આવે છે.
 
 

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 25/3/2019

વપરાશકર્તાઓ : 586288