મુખપૃષ્ઠશાખાઓશિક્ષણ શાખા શાળાઓ / કોલેજોની વિગત

શાળાઓ / કોલેજોની વિગત


શાળાની વિગત
પ્રાથમીક શાળાઓની સંખ્યા ૧૦૬૬
કુમાર ૬૮૩૨૧
કન્યા ૬૭૪૪૪
કુલ સંખ્યા ૧૩૫૭૬૫
શિક્ષકનું કુલ મંજૂર મહેકમ ૫૨૮૦
કામગીરી બજાવતા કુલ શિક્ષકોની સંખ્યા ૫૨૭૫
શાળાના ઓરડાઓની સંખ્યા ૮૭૭૨
પ્રવેશોત્સવ અન્વયે નામાંકન પાત્ર બાળકોની સંખ્યા
કુમાર ૯૦૧૮
કન્યા ૮૦૧૭
કુલ ૧૭૦૩૫

આગળ જુઓ

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 18/12/2018

વપરાશકર્તાઓ : 562821