મુખપૃષ્ઠશાખાઓશિક્ષણ શાખા શાળાઓ / કોલેજોની વિગત

શાળાઓ / કોલેજોની વિગત

  શાળાની વિગત
 
પ્રાથમીક શાળાઓની સંખ્યા  ૨૨૮૩
કુમાર  ૧૭૦૦૮૩
કન્યા  ૧૨૩૪૭૫
કુલ સંખ્યા  ૨૯૩૫૫૮
શિક્ષકનું કુલ મંજૂર મહેકમ  ૯૭૮૪
કામગીરી બજાવતા કુલ શિક્ષકોની સંખ્યા  ૯૪૧૦
શાળાના ઓરડાઓની સંખ્યા  ૮૭૭૨
  પ્રવેશોત્સવ અન્વયે નામાંકન પાત્ર બાળકોની સંખ્યા
 
કુમાર  ૧૮૪૬૦
કન્યા  ૧૭૧૯૦
કુલ  ૩૫૬૫૦
 
આગળ જુઓ

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 15/3/2018

વપરાશકર્તાઓ : 514578