મુખપૃષ્ઠશાખાઓશિક્ષણ શાખાશૈક્ષણિ‍ક રૂપરેખા

શૈક્ષણિ‍ક રૂપરેખા

 
  વડોદરા જિલ્લાના કુલ ૨૨૮૩ પ્રાથમિક શાળાઓના ૯૨૬૩ શિક્ષકો દ્વારા ૨૯૫૫૯૮ વિઘાર્થીઓને શિક્ષણ આપવામાં આવી રહયું છે.
 
 

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 15/3/2018

વપરાશકર્તાઓ : 514568