મુખપૃષ્ઠશાખાઓવિકાસ શાખાપ્રસ્તાવના

પ્રસ્તાવના

 
  જિલ્લા પંચાયત કક્ષાએ વિવિધ કામગીરી કરવા માટે જુદી-જુદી શાખાઓ અસ્તિત્વમાં છે.આ શાખાઓ પૈકી નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રી કક્ષાના વર્ગ-૧ ના અધિકારીની સીધી દેખરેખ અને જિલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રીના નિયંત્રણ હેઠળ વિકાસ શાખા કામગીરી કરે છે.
 
 

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 25/3/2019

વપરાશકર્તાઓ : 586187