મુખપૃષ્ઠશાખાઓવિકાસ શાખાસંપર્ક ની માહિતી

સંપર્કની માહિતી


અધિકારીશ્રીની સંપર્ક માહિતી
અ.નં.અધિકારીનું નામ હોદોસરનામુંફોન નં.
(૧) શ્રીમતી સી. એન. ભાભોરનાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રી (વિકાસ શાખા)જિલ્લા પંચાયત-વડોદરા ૦૨૬૫-૨૪૩૩૦૬૬


છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 18/12/2018

વપરાશકર્તાઓ : 562790