સંપર્ક
માહિતી મેળવવાનો અધિકાર અધિનિયમ
મુખપૃષ્ઠસંપર્ક

સંપર્ક

સરનામું : જીલ્લા વિકાસ અધિકારી
જીલ્લા પંચાયત,
વડોદરા.
ફોન નંબર : ૦૨૬૫-૨૨૪૩૨૦૨૭ 
ફેકસ નંબર
: ૦૨૬૫-૨૨૪૩૧૦૭૮

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 7/11/2017

વપરાશકર્તાઓ : 504169