મુખપૃષ્ઠશાખાઓસમાજ કલ્યાણ શિષ્યવૃતિ

શિષ્યવૃતિ


પ્રિ.એસ.એસ.સી શિષ્યવૃત્તિ (ધો.૧ થી ૮)

ભારત સરકારની પ્રિ.મેટ્રીક શિષ્યવૃત્તિ (ધો. ૯ થી ૧૦)

અસ્વચ્છ વ્યવસાયમાં રોકાયેલ વાલીઓના બાળકોને મુનીમહેતરાજ શિષ્યવૃતિ.

સરસ્વતી સાધના યોજના (સાયકલ ધો.૯ માં અભ્યાસ કરતી કન્યાઓને સાયકલ)

બે જોડી ગણવેશ માટે સહાય (ધો.૧ થી ૮)

અનુ.જાતિ પૈકી અતિપછાત જાતિઓને ખાસ પ્રોત્સાહક શિષ્યવૃત્તિ

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 25/3/2019

વપરાશકર્તાઓ : 586247