ઓ ડબ્લ્યુ/ સુવીધાપથ

ઓ ડબ્લ્યુ/ સુવીધાપથ હેઠળ વર્ષ ૨૦૧૩-૧૪ થી વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ દરમિયાન મંજુર થયેલ કામોની વિગત દર્શાવતું પત્રક

વર્ષમંજુર કામોની સંખ્યામંજુર કામોની લંબાઈ મંજુર કામોની રકમ
૨૦૧૩-૧૪૩.૨૦૩૫૫૦.૦૦
૨૦૧૪-૧૫૭૦૧૭૬.૫૬૮૬૮૧.૦૦
૨૦૧૫-૧૬૫૨૧૩૦.૮૦૧૧૩૮૭.૦૦
૨૦૧૬-૧૭૧૪૫.૮૦૪૬૦.૦૦
૨૦૧૭-૧૮૧૨૪.૮૦૩૯૬.૦૦
૧૪૮૩૧૭.૯૬૨૦૯૨૪.૦૦

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 25/3/2019

વપરાશકર્તાઓ : 586294