મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆરોગ્ય શાખા તાલુકા હેલ્થ ઓફીસ

તાલુકા હેલ્થ ઓફીસ


અ.નં.અધિકારીશ્રીનું નામ તાલુકોહોદ્દોસરનામુંમોબાઈલ નં.
ડો.રાહુલ સિંગસાવલી તાલુકા હેલ્થ ઓફિસરતાલુકા હેલ્થ ઓફિસ,તા.સાવલી,જિલ્લો-વડોદરા૮૯૮૦૦૩૯૧૨૨
ડો.રાહુલ સિંગડેસરતાલુકા હેલ્થ ઓફિસર(ઇ.ચાર્જ)તાલુકા હેલ્થ ઓફિસ,તા.ડેસર,જિલ્લો-વડોદરા૮૯૮૦૦૩૯૧૨૨
ડો.નિરજ દેસાઇવડોદરાતાલુકા હેલ્થ ઓફિસરતાલુકા હેલ્થ ઓફિસ,તા.વડોદરા,છાણી,જિલ્લો-વડોદરા૮૯૮૦૦૩૯૧૨૩
ડો.જે.એન.સીંગકરજણતાલુકા હેલ્થ ઓફિસરતાલુકા હેલ્થ ઓફિસ,તા.કરજણ,જિલ્લો-વડોદરા૮૯૮૦૦૩૯૧૨૪
ડો.એમ.એ.શેખવાઘોડિયાતાલુકા હેલ્થ ઓફિસરતાલુકા હેલ્થ ઓફિસ,તા.વાઘોડિયા,જિલ્લો-વડોદરા૮૯૮૦૦૩૯૧૨૫
ડો.ગુડીયારાનીડભોઇતાલુકા હેલ્થ ઓફિસરતાલુકા હેલ્થ ઓફિસ,તા.ડભોઇ,જિલ્લો-વડોદરા૯૬૮૭૬૫૫૩૪૮
ડો.વિમલકુમારપાદરાતાલુકા હેલ્થ ઓફિસરતાલુકા હેલ્થ ઓફિસ,તા.પાદરા,જિલ્લો-વડોદરા૮૯૮૦૦૩૯૧૨૮
ડો.ડી.બી.ગોહિલશિનોરતાલુકા હેલ્થ ઓફિસરતાલુકા હેલ્થ ઓફિસ,તા.શિનોર,જિલ્લો-વડોદરા૮૯૮૦૦૩૯૧૦૫

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 25/3/2019

વપરાશકર્તાઓ : 586199