તાલુકાવાર રસ્તાઓની વિગત

ડામર સપાટી ધરાવતા રસ્તા ની વિગત
ક્રમતાલુકામુ.જી.માઅ.જી.માગ્રા.મા ( પ્લાન ) ગ્રા.મા ( નોન પ્લાન )કુલ
1વડોદરા62.0018.6042.75102.60225.95
2પાદરા124.5022.3029.2074.60250.60
3કરજણ65.2750.1061.7045.95223.02
4વાઘોડિયા47.9039.9020.45123.93232.18
5સાવલી88.2024.6045.90109.78268.48
6ડેસર25.608.9034.4562.30131.25
7ડભોઇ71.3050.1080.80100.10302.30
8શિનોર24.0023.4048.1017.50113.00
 કુલ508.77237.90363.35636.761746.78
મેટલ સપાટી ધરાવતા રસ્તા ની વિગત
ક્રમતાલુકામુ.જી.માઅ.જી.માગ્રા.મા ( પ્લાન )ગ્રા.મા ( નોન પ્લાન )કુલ
1વડોદરા0.000.000.0018.6018.60
2પાદરા0.000.000.007.207.20
3કરજણ0.000.000.000.000.00
4વાઘોડિયા0.000.000.0015.2015.20
5સાવલી0.000.000.004.004.00
6ડેસર0.000.000.000.000.00
7ડભોઇ0.000.000.0029.5029.50
8શિનોર0.000.000.004.604.60
 કુલ0.000.000.0079.1079.10
કાચી સપાટી સપાટી ધરાવતા રસ્તા ની વિગત
ક્રમતાલુકામુ.જી.માઅ.જી.માગ્રા.મા ( પ્લાન )ગ્રા.મા ( નોન પ્લાન )કુલ
1વડોદરા0.000.000.0019.5019.50
2પાદરા0.000.000.009.509.50
3કરજણ0.000.000.0017.8517.85
4વાઘોડિયા0.004.000.006.4010.40
5સાવલી0.000.000.0014.2014.20
6ડેસર0.000.000.000.000.00
7ડભોઇ0.000.000.000.000.00
8શિનોર0.000.000.005.005.00
 કુલ0.004.000.0072.4576.45
કુલ508.77241.90363.35788.311902.33

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 25/3/2019

વપરાશકર્તાઓ : 586246